Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Oxalis (ďalej iba Všeobecné podmienky) sú konkretizovaním všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej predovšetkým v Občianskom zákonníku a sú záväzné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané cestovnou kanceláriou . Všeobecné podmienky CK Oxalis sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde, ktorú CK Oxalis uzatvára s objednávateľom zájazdu. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníkov. Prosíme vás, aby ste sa podrobne zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami. Podpisom zmluvy potvrdzujete, že sú vám tieto informácie a podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi.

I. Vznik zmluvného vzťahu

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Cestovná kancelária CK Oxalis so sídlom Fraštacká 120/1, 920 01 Hlohovec (ďalej iba CK Oxalis), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje vo vlastnom mene prostredníctvom siete vlastných predajných miest (pobočiek) alebo prostredníctvom externých zmluvných predajcov (ďalej iba CK) a

b) Cestujúci, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2) Zmluvný vzťah medzi CK Oxalis a cestujúcim vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím cestujúcim podpísanej objednávky a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva o zájazde zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako cestujúcich.

3) Predmet zmluvy o zájazde je určený podľa ponúk CK Oxalis, cestujúcim potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok a príp. osobitných dohodnutých podmienok priložených k potvrdenej objednávke.
4) Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK Oxalis cestujúcim zaväzuje obstarať zájazd v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cenové podmienky

1) Ceny zájazdov obstarávaných cestovnou kanceláriou Oxalis sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi CK Oxalis a cestujúcim. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde.

2) CK Oxalis je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok. Vzhľadom k veľkým pohybom cien ropy na svetových trhoch môže CK Oxalis požadovať od cestujúcich zaplatenie tzv. palivového príplatku pri autokarovej alebo leteckej doprave,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu slovenskej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK Oxalis oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) oproti cene služieb
a platieb zahrnutých v cene zájazdu.

4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať cestujúcim najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

5) V prípade kúpy zájazdu v lehote kratšej ako 3 pracovné dni (vrátane soboty) má CK Oxalis možnosť účtovať tzv. expresný manipulačný poplatok vo výške maximálne 10,- EUR na platiacu osobu.

III. Platobné podmienky

1) CK Oxalis má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a cestujúci je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2) CK Oxalis je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je cestujúci povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50 % ceny objednaných služieb, ak nebolo inak dohodnuté,
b) najneskôr 45 dní pred začiatkom zájazdu je cestujúci povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb,
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu je cestujúci povinný uhradiť 100 % ceny objednaných služieb.

3) Cestujúci má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny, objednaných služieb. V prípade, že cestujúci z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je CK Oxalis oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok a odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde.

IV. Práva a povinnosti cestujúcich

1) K základným právam cestujúcich patrí najmä:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok,
f) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre cestujúcich dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde, najmä:
fa) upresnenie nasledovných údajov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo na internetových stránkach:
• ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu,
• ak je súčasťou zájazdu ubytovanie: názov ubytovacieho zariadenia, jeho poloha, kategória a trieda, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky,
• ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty,
• spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu,
fb) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
fc) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúcich,
fd) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje cestujúci na poskytovanie obstaraných služieb (napr. letenku, poukaz na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania),
fe) informácie o možnosti uzavrieť poistenie pre prípad, že cestujúcemu vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu.
2) K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:
a) poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť prípadne ďalšie doklady potrebné pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb (napr. Žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky CK,
b) zabezpečiť u osôb vo veku do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,
e) bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
f) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,
g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,
j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK,
k) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok,
l) uhradiť škodu, ktorú spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby obstarané CK Oxalis,
m) v prípade, že cestujúci porušuje Zmluvu o zájazde tak, že využíva služby, ktoré nie sú dohodnuté v Zmluve o zájazde, je povinný zaplatiť k bežnej cene takto čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa bežnej cene takto čerpaných služieb. Rovnako v prípade, že v rozpore s uzavretou Zmluvou o zájazde služby čerpá osoba, ktorá nebola uvedená v Zmluve, je cestujúci povinný zaplatiť k bežným cenám čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške bežnej ceny takto čerpaných služieb.

3) K povinnostiam cestujúceho – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
b) zabezpečiť, aby všetci cestujúci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,
c) odovzdať cestovnej kancelárii vopred menný zoznam cestujúcich, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. Povinnosti a práva CK Oxalis

1) CK Oxalis je povinná pred uzatvorením Zmluvy o zájazde informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa rozsahu služieb uvedených v Zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2) CK Oxalis nie je povinná poskytnúť cestujúcim plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3) CK Oxalis nezodpovedá za meškanie dopravného prostriedku ( lietadlo, autobus, loď, vlak ). V kompetencii CK nie je možné ovplyvniť nepredvídané vplyvy životného prostredia a poveternostných podmienok (rozbúrené more, činnosť sopky a pod. ) a následne znemožnenie dopravy na ostrov, prípadne z ostrova.

4) CK Oxalis je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká cestujúcim právo na poistné plnenie v prípadoch úpadku CK ak táto:
a) neposkytne cestujúcemu dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti cestujúcemu zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti cestujúcemu rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

V prípade, že CK Oxalis neposkytne cestujúcemu dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. CK Oxalis je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.
Ak si cestujúci zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala CK Oxalis prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.
Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie takejto poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma.
Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli proti CK Oxalis v dôsledku neplnenia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

4) CK Oxalis si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých svojich cestujúcich v súlade s normami Európskej únie (ďalej len “EÚ”) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov cestujúcich pred nezákonnými formami spracúvania. Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

  • prístup k osobným údajom cestujúcich majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách osobitých zákonov a to najmä štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy
  • osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa
  • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo pasu rodinného príslušníka sú spracúvané pre písomnosti priamo súvisiace so zabezpečením zájazdu pre cestujúceho, poistením zájazdu, zabezpečením ubytovania a dopravy pre klienta

Tretie strany, ktorým sú osobné údaje cestujúcich poskytnuté: zmluvná cestovná poisťovňa UNION, zmluvné cestovné kancelárie, letecká spoločnosť .

VI. Zmeny dohodnutých podmienok, zrušenie zájazdu

1) Ak je CK Oxalis nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne cestujúcim zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Cestujúci má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny. Pokiaľ cestujúci písomne neodstúpi od zmluvy v lehote 5 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí.

2) CK Oxalis má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK Oxalis a cestujúcim, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK Oxalis ekonomicky neúnosné.
Ak CK Oxalis zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť cestujúcim písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.

3) CK Oxalis si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4) Ak CK Oxalis odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak cestujúci nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa

ods. 1), má cestujúci právo žiadať, aby mu CK Oxalis na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK Oxalis môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby je CK Oxalis povinná tento rozdiel bezodkladne cestujúcim vrátiť.

5) Ak CK Oxalis zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, cestujúci má právo na primeranú náhradu škody.

6) Ak po začiatku zájazdu CK Oxalis neposkytne cestujúcemu služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK Oxalis povinná vrátiť cestujúcemu rozdiel ceny medzi ponúkanými
a poskytnutými službami.

7) Ak služby podľa ods. 6) nemožno zabezpečiť alebo ich cestujúci neprijme, je CK Oxalis povinná bezodkladne vrátiť cestujúcemu rozdiel ceny zájazdu.

8) Na základe návrhu je CK Oxalis pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 35,- EUR za každú zmenu. Ide najmä o zmenu osoby alebo mena účastníka, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade doručenia návrhu takejto zmeny zmluvy od cestujúceho v lehote kratšej než 45 dní pred
začiatkom zájazdu, je takýto návrh považovaný za odstúpenie od zmluvy zo strany CK a cestujúci je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

9) CK Oxalis si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu cestujúceho, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo inej látky znemožňuje riadnu realizáciu samotného zájazdu alebo svojím správaním ohrozuje bezpečnosť cestujúcich.

10) CK Oxalis si vyhradzuje právo zmeny dátumu a času odletu spôsobenej letovými podmienkami a povoleniami v letovej prevádzke. Cestujúci bude v takom prípade včas a vhodnou formou informovaný.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1) CK Oxalis môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpi len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností cestujúcim. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK Oxalis doporučeným listom na adresu cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2) Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb nasledujúcim spôsobom:
a) bez udania dôvodu,
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
c) z dôvodov porušenia povinností CK Oxalis vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše cestujúci buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si cestujúci zájazd zakúpil.

3) Ak je dôvodom odstúpenia cestujúceho od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK Oxalis povinná bez zbytočného odkladu vrátiť cestujúcemu celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom cestujúci nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii Oxalis zmluvné pokuty. Právo cestujúceho na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
4) Ak nie je dôvodom odstúpenia cestujúceho od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie Oxalis, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK Oxalis odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností cestujúceho, je cestujúci povinný zaplatiť CK Oxalis zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

Letecká doprava – 100% cena letenky
a) 45 a viac dní 30% z ceny objednaných služieb a poistné
b) 44 až 22 dní 40 % z ceny objednaných služieb a poistné
c) 21 až 15 dní 60 % z ceny objednaných služieb a poistné
d) 14 až 5 dní 80 % z ceny objednaných služieb a poistné
e) 4 a menej dní 100 % z ceny objednaných služieb a poistné

5) Ak nenastúpi cestujúci na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods. 2) písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

6) Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých cestujúcim zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované cestovnou kanceláriou Oxalis a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb.

7) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do tohto počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá služba – deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd.

8) CK Oxalis má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK Oxalis je zároveň povinná vrátiť cestujúcemu bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. Reklamácie, zodpovednosť za škody

1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o zájazde, vzniká cestujúcemu právo na reklamáciu. Cestujúci je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Cestujúci má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v Zmluve o zájazde. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.

2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim cestujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je cestujúci povinný predložiť pri neskoršej uplatnenej reklamácii.

3) Svoje nároky z reklamácie musí cestujúci uplatniť u CK Oxalis bezodkladne písomnou formou, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK Oxalis povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

4) CK Oxalis zodpovedá cestujúcemu za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK Oxalis alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK Oxalis nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si cestujúci objedná na mieste u sprievodcu, od hotela alebo inej organizácie.

5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkové ujmy spôsobené cestujúcemu, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK Oxalis alebo okolnosti na strane cestujúceho, na základe ktorých cestujúci úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká cestujúcemu nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7) CK Oxalis nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

8) Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a tiež ak predávajúci na reklamáciu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v zákonom stanovenej lehote, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.

IX. Cestovné poistenie

1) Súčasťou ponuky všetkých zájazdov CK Oxalis je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že cestujúcemu vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené na stránkach CK Oxalis, presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK Oxalis.

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k cestujúcemu a cestovnej kancelárii Oxalis neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. Záverečné ustanovenia

1) Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované cestovnou kanceláriou Oxalis len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou Oxalis stanovený či vopred s cestujúcim dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2) Cestujúci potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3) Cestujúci potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK Oxalis spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou Oxalis a pre akvizičnú činnosť. Cestujúci zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb ním uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK Oxalis a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované cestovnou kanceláriou Oxalis ponúkať a poskytovať.