Dôležité informácie

Vašu cestu sme sa snažili s maximálnou starostlivosťou pripraviť a tým zabezpečiť bezproblémový priebeh Vašej dovolenky. Predpokladom príjemného pobytu je však aj dobrá informovanosť o špecifických podmienkach, možnostiach a skutočnostiach vo vybranej destinácii. Nároky a predstavy našich klientov nemusia korešpondovať s realitou a našou snahou je zabrániť nedorozumeniam a neodôvodneným očakávaniam. Pred uzatvorením Zmluvy o zájazde si prosím dôkladne preštudujte, tak všeobecné zmluvné podmienky, ako aj nižšie uvedené dôležité informácie.

Rezervácia zájazdu

Zájazd si môžete rezervovať telefonicky v našej CK, emailom, alebo online prostredníctvom internetovej stránky www.oxalis.sk. Naši pracovníci Vám vždy ochotne poradia a pomôžu vybrať ideálne ubytovanie. V prípade, že stanovenú rezerváciu nepotvrdíte v stanovenom čase uzatvorením Zmluvy o zájazde, bude rezervácia automaticky zrušená.

Ceny zájazdov

Presný popis služieb obsiahnutých v cenách jednotlivých zájazdov nájdete pri jednotlivých ponukách. Pre potreby výpočtu ceny pri termínoch šitých na mieru sa najskôr overuje dostupnosť ubytovacieho zariadenia a cena letenky. Odporúčame Vám cenu Vami objednaných služieb podrobne skontrolovať pred podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
Dokladom o zakúpení zájazdu je platná Zmluva o zájazde.

Ceny leteniek

Letenky pri individuálnych termínoch sú zakúpené priamo na stránkach leteckej spoločnosti. V prípade záujmu klienta je možné letenky rezervovať po dobu 24 H cez rezervačný systém za poplatok 10 €/osoba. V súvislosti s nárastom cien palív, môže byť v priebehu sezóny účtovaný aktualizovaný palivový príplatok.

Cestovné doklady

Skontrolujte si v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom na zájazd platnosť a nepoškodenosť Vášho cestovného dokladu. Odporúčame zobrať si na cestu platný nepoškodený cestovný pas (s platnosťou minimálne ešte 6 mesiacov po návrate do SR), prípadne platný občiansky preukaz. Každé dieťa bez ohľadu na vek musí mať vlastný cestovný pas. V prípade, že klient v priebehu zájazdu stratí doklady alebo mu budú odcudzené, je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť si nové, resp. náhradné doklady na spiatočnú cestu. Klient môže v tomto prípade požiadať o pomoc delegáta. Prípadné náklady, ktoré v rámci tejto pomoci vzniknú, hradí klient. Pre prípad straty alebo krádeže cestovných dokladov, odporúčame pripraviť si dve fotokópie dátovej strany cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných alebo priateľov, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas zájazdu pri sebe, oddelene od cestovného pasu. V prípade straty či krádeže cestovného pasu Vám fotokópia uľahčí vybavovanie náhradného cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade. Pri strate či krádeži dokladov ohláste udalosť miestnej polícii a ak je to možné, vyžiadajte si o tom potvrdenie.

Letecká doprava

Leteckú dopravu Viedeň – Catania zabezpečuje letecká spoločnosť Austrian, AirMalta, Wizzair, Eurowings, trasa Bratislava – Catania patrí leteckej spoločnosti Smartwins a Budapešť – Catania spoločnosti Wizzair. Odporúčame cestujúcim pred nástupom na dovolenku sledovať aj oficiálne stránky príslušného letiska, z ktorého je zabezpečovaný ich odlet na dovolenku. Počas letu Viedeň – Catania sa na palube podáva ľahké občerstvenie. Aktuálnym informáciám sa snažíme prispôsobovať jednotlivé organizačné pokyny súvisiace s transfermi našich klientov.
Pri organizovaných termínoch je na letisku k dispozícii náš asistent. Pri vlastnej doprave sa klient o check in postará sám. V cene každého leteckého zájazdu je zahrnutá aj spiatočná letenka v ekonomickej triede. Letenky majú pri organizovaných termínoch charakter elektronickej letenky. Zoznam klientov príslušného letu je nahlasovaný leteckej spoločnosti a príslušnému letisku priamo cestovnou kanceláriou formou hromadného zoznamu cestujúcich príslušného letu. Z uvedeného dôvodu nie je pre vybavenie klientov a vystavenie palubnej vstupenky potrebná letenka v papierovej forme. Ak bude papierová forma letenky pri niektorých zabezpečovaných letoch nevyhnutná, budete o uvedenej skutočnosti vopred informovaní a bude Vám včas odovzdaná. Upozorňujeme klientov, že rezervácia miest v lietadle je príplatkovou službou a odporúčame informovať sa o možnostiach a cenách pred zakúpením Vašej dovolenky na našich predajných miestach. Štandardne sa prideľovanie miest v lietadle realizuje pri kontrolnom pulte (check in) príslušnej leteckej spoločnosti v závislosti od času zaregistrovania sa a rešpektovaní bezpečnostných pravidiel pre obsadzovanie sedadiel v lietadle. Čím neskôr sa však dostavíte na odbavenie, tým je menšia šanca, že budete usadení podľa vašich predstáv. Upozorňujeme klientov, aby si bezodkladne skontrolovali vystavené palubné vstupenky a batožinové lístky a prípadné reklamácie riešili okamžite pri kontrolnom pulte. Starostlivo uchovajte palubnú vstupenku a batožinový lístok, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu omeškanej alebo stratenej batožiny. Svoje požiadavky na zohľadnenie pridelenia sedadiel zo zdravotných dôvodov prípadne iného opodstatneného dôvodu oznamujte pri kontrolnom pulte pred vystavením palubnej vstupenky. Odporúčame rešpektovať odovzdané Pokyny na zájazd, kde je presne uvedený čas (štandardne 120 minút), kedy sa pred plánovaným odletom treba dostaviť na letisko. V prípade oneskorenia alebo omeškania klienta, CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani v prípade nevycestovania. Po registrácii (check in) absolvujete pasovú a colnú kontrolu, kde opäť predložíte cestovný doklad a palubnú vstupenku. Po absolvovaní pasovej a colnej kontroly už nie je možné opustiť odletovú halu. Check in sa uzatvára najneskôr 45 minút pred odletom. Po uzatvorení odbavenia nie je v kompetencii obsluhujúceho personálu, ani reprezentanta CK vybaviť pripustenie na let prípadných oneskorencov, odporúčame preto dodržiavať určený čas príchodu na letisko.
O aktuálnych organizačných pokynoch týkajúcich sa odletu z destinácie Vás bude informovať náš zástupca v mieste pobytu najneskôr deň pred plánovaným odletom formou oznamu spravidla na informačnej tabuli vo Vašom hoteli.

Batožina

Batožina určená na leteckú prepravu nesmie obsahovať nebezpečné predmety, predmety vylúčené z leteckej prepravy a predmety zakázané v destinácii. Informujte sa o aktuálnych obmedzeniach a zákazoch v podrobných prepravných podmienkach leteckého prepravcu, ktoré sú v aktuálnom znení uvedené na internetovej stránke leteckého prepravcu. Každý cestujúci (s výnimkou detí do 2 rokov bez nároku na samostatné miesto v lietadle – infant) má nárok na bezplatnú dopravu batožiny do maximálnej hmotnosti 23 kg spoločnosť Austrian, AirMalta a Eurowings a 15 kg spoločnosť Smartwings podľa aktuálnych prepravných podmienok zmluvného prepravcu. Pri nadváhe (nad hranicu bezplatne prepravovanej hmotnosti batožiny) má prepravca právo účtovať za každý kilogram na viac ním stanovený poplatok. Hmotnosť a rozmery príručnej batožiny (56x45x25cm – VxŠxH), ktorú si cestujúci berie so sebou do kabíny lietadla, je obmedzená na maximálne 5 kg. Z bezpečnostných dôvodov zároveň príručná batožina nesmie obsahovať predmety, ktoré možno klasifikovať ako nebezpečné (napr. pilník, skladací nožík, a pod.). Informujte sa o aktuálnych obmedzeniach a zákazoch týkajúcich sa charakteru, množstva a spôsobe prepravy tekutín a elektronických prístrojov v príručnej batožine. Pravidelne užívané lieky, nevyhnutné zdravotné potreby, finančná hotovosť a cenné veci by sa mali prepravovať v príručnej batožine. Pokiaľ sa v príručnej batožine nájdu nebezpečné predmety, predmety vylúčené z leteckej prepravy, predmety zakázané, prípadne tekutiny a elektronické prístroje nebudú spĺňať príslušné normy, majú pracovníci leteckej správy právo na ich zabavenie a likvidáciu bez akejkoľvek náhrady. Pre prípad krádeže, straty, prípadne zámeny, odporúčame batožinu pred jej odovzdaním na prepravu riadne zabezpečiť a uzamknúť, na viditeľnom mieste jasne a vhodne označiť základnými identifikačnými a kontaktnými údajmi klienta a zároveň cieľovým ubytovacím zariadením pobytovej destinácie. Starostlivo uchovajte batožinový lístok, ktorý Vám je odovzdaný súčasne s palubnou vstupenkou a je nevyhnutný pre identifikáciu omeškanej alebo stratenej batožiny. Za stratu a poškodenie batožiny počas leteckej prepravy zodpovedá letecká spoločnosť. V takomto prípade je klient osobne povinný stratu alebo poškodenie batožiny nahlásiť okamžite priamo na letisku v tranzitnej hale v reklamačnom oddelení (Baggage claim), kde si nechajte potvrdiť protokol tzv. (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný pri uplatňovaní si nároku na odškodnenie od prepravnej spoločnosti prípadne poisťovne. V prípade nedodržania tohto postupu nárok na náhradu za vzniknutú škodu zaniká. Podrobnejšie informácie o postupe pri reklamácii batožiny sú uvedené na internetovej stránke zmluvného leteckého prepravcu. O podmienkach prepravy špeciálnej a nadrozmernej batožiny sa informujte vopred v našej CK, prípadne u leteckého prepravcu. Cestujúcim s malými deťmi odporúčame vziať si so sebou do príručnej batožiny dostatočné množstvo kojeneckej, resp. detskej stravy a potrieb (plienky, prikrývky, oblečenie a pod.) zohľadňujúce aj prípadné zmeny, meškanie letu alebo dlhšie transfery.

Transfery

Po prílete do cieľového letiska býva zabezpečený transfér. V príletovej hale Vás pod viditeľným označením budú očakávať zástupcovia, u ktorých je nevyhnutné sa bezodkladne prihlásiť. Akékoľvek zdržanie a problémy, ktoré sa vyskytnú bezprostredne po prílete je nutné okamžite konzultovať a organizovať v kontakte s avizovaným zástupcom. V prípade príchodu menšej skupiny, je zabezpečený minibus, auto alebo taxi. Dĺžka transferu závisí od vzdialenosti prístavu od príletového letiska, avšak predpokladané časy transferov sú orientačné, ich realizácia závisí najmä od hustoty cestnej premávky, stavu cestnej infraštruktúry. Pri transferoch je nevyhnutné realizovať bezpečnostné prestávky vodiča. Každý účastník zájazdu zodpovedá sám za svoju batožinu, odporúčame presvedčiť sa, že bola naložená/vyložená do/z dopravného prostriedku. Transfery sú organizované a zabezpečované v spolupráci s miestnymi zmluvnými partnermi. Vzhľadom na skutočnosť, že delegát pôsobí aj na ostrove Lipari, nemusí byť prítomní pri Vašom ubytovaní vo večerných hodinách, bude Vám však v maximálnej miere nápomocný a zabezpečí Vám potrebný odvoz z prístavu Vulcano do ubytovacieho zariadenia.

Trajekty

Destináciou je ostrov, takže plavba trajektom je nevyhnutná. Je potrebné brať do úvahy, že príchody a odchody do/z pobytových miest sa musia prispôsobiť časovým harmonogramom lodných, resp. leteckých spoločností.
Ostrovy s pevninou spájajú rýchlolode a veľké lode. V prípade individuálnej dopravy lodný lístok sa zakúpi priamo na mieste. Pri organizovaných zájazdoch sa o zakúpenie lodného lístka postará sprievodca. Časový rozpis Vám bude zaslaný v pokynoch 14 dní pred nástupom na dovolenku.

Zvláštne požiadavky

Sú to Vaše želania, ktoré sa uvádzajú do poznámok v Zmluve o zájazde, napr. ubytovanie na prízemí, poskytnutie detskej postieľky, ubytovanie vedľa Vašich známych a pod. Skontrolujte si, prosím, vyznačenie uvedenej požiadavky vo Vašej zmluve. Naša CK sa bude snažiť Vaše požiadavky splniť, nemôže ich však z kapacitných dôvodov ubytovacích zariadení za zmluvného partnera vždy garantovať. V prípade nesplnenia Vašich požiadaviek „na viac“, osobitne CK a zmluvným partnerom nepotvrdených a nezaplatených, nevzniká nárok na žiadnu kompenzáciu.

Ubytovanie

Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami, písmenami alebo inými symbolmi je hodnotením miestnych úradov turistického ruchu, resp. hotelových sietí, v zmysle platnej legislatívy krajiny pobytu, takže nie je možné porovnávať kategorizácie, štandardy a triedy rôznych krajín. Z tohto dôvodu okrem oficiálneho zaradenia uvádzame aj vlastné subjektívne hodnotenie ubytovacích kapacít, ktoré vychádza z našich skúseností a nezriedka aj z hodnotenia našich klientov.
CK neurčuje prideľovanie izieb pri príchode do hotela resp. hotelového komplexu, je to vždy v kompetencii manažmentu hotela (room division). Naši zástupcovia v spolupráci s manažmentom hotela sa v čo najväčšej miere usilujú zohľadniť želania hostí. Splnenie požiadaviek zákazníkov však závisí od aktuálnej disponibility kapacít. Vo výnimočných situáciách sa môžu vyskytnúť požiadavky na zmenu izby zo strany klientov, CK sa bude snažiť urobiť pre klientov maximum, tieto záležitosti sú však v plnej kompetencii hotelového manažmentu, a najmä v hlavnej sezóne alebo počas plnej obsadenosti hotela nie je možné uskutočňovať požadované zmeny.
Izby s výhľadom na more sú väčšinou za príplatok.
V prípade výnimočného preobsadenia objednaného hotela si CK vyhradzuje právo ubytovať klientov v zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej kategórie) nemusí byť vždy rovnaká a často závisí od architektonického riešenia hotelového zariadenia. Jednolôžkové izby, hoci sú za príplatok, nemusia byť identické s dvojlôžkovými izbami a zvyčajne môžu byť menšie, inak situované a bez balkóna. Pokiaľ to situácia umožňuje a klienti si to želajú, resp. s tým súhlasia, hľadá sa možnosť ubytovať dvoch jednotlivcov po ich vzájomnej dohode do dvojlôžkovej izby. V takom prípade sa im príplatok za jednolôžkovú izbu neúčtuje. V hoteloch sa za viaclôžkovú izbu považuje 2, resp. 3-lôžková izba s prístelkami. Rozmer manželských lôžok sa môže líšiť (šírka sa pohybuje od 120 cm). Prístelka je doplnkové, nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré sa využíva vo väčšine ubytovacích zariadení a spravidla sa na ňu vzťahuje zľava. Vo väčšine prípadov ide o lôžko menších rozmerov, resp. rozkladacie lôžko určené najmä pre deti. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny 3-4 lôžkových izieb, pričom ich podlahová plocha môže byť totožná s plochou dvojlôžkových izieb. Menšie pohodlie v 3-4 lôžkovej izbe je zohľadnené v prípadne poskytovanej zľave pre osoby na prístelke, prípadne pre deti úplne zadarmo. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúvacie lôžko a pod. Pokiaľ prístelka nie je pevnou súčasťou vybavenia izby je na izbu dodávaná až po ubytovaní rodiny. Deti do 2 rokov bez nároku na poskytované služby a samostatné sedadlo bezplatne (infant), nemajú nárok na samostatnú prístelku. Pre deti do 3 rokov je spravidla ako prístelka zabezpečovaná detská postieľka.
V prípade, že ceny sú kalkulované na osobu, a nie na celý apartmán, resp. štúdio, pri jeho obsadení menším počtom osôb ako je kapacita, sa voľné lôžka doplácajú podľa individuálnej cenovej kalkulácie. V prípade obsadzovania 2-lôžkovej izby jednou dospelou osobou a dieťaťom, platí dieťa cenu dospelej osoby na základnom lôžku.
Prosíme klientov o porozumenie pri organizácii ubytovania, vybavovaní ubytovacích formalít a príprave prideleného ubytovania, kedy najmä pri väčších skupinách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším čakacím dobám. Rodiny s malými deťmi budú podľa možností uprednostňované.
Zákazník zodpovedá a je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení. Pokiaľ klienti svojvoľne ubytujú v izbe „neoprávnené“ osoby alebo nerešpektujú štandardne požadované pravidlá ubytovacieho zariadenia, preberajú na seba všetky riziká a sankcie uplatňované zo strany ubytovateľa. V prípade, že je v rámci poskytovaných služieb k dispozícii minibar/chladnička v záujme predchádzania problémom odporúčame po príchode do pridelenej izby skontrolovať jeho obsah a prípadné rozdiely okamžite nahlásiť na recepcii hotela. V hoteloch so zabezpečovanými stravovacími službami sú minibary/chladničky zväčša prázdne a slúžia k uschovaniu nápojov zakúpených v priestoroch hotela.
Publikované fotografie izieb ubytovacích zariadení považujte za orientačné, keďže každé zariadenie má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť lokalizáciou, veľkosťou, vybavením, resp. dizajnom, a preto Vám nie je možné predstaviť všetky typy izieb.

Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša stavebnú činnosť, ktorú CK nemá možnosť ovplyvniť ani predpokladať. Tá sa neobmedzuje iba na mimosezónne mesiace a staveniská vznikajú veľmi rýchlo prakticky zo dňa na deň alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. V takýchto prípadoch nie je možné mať pri rezervovaní pobytu najaktuálnejšie správy o stavebnej činnosti. Absolútny pokoj v turistických centrách nájdete výnimočne. Cestná premávka, letecká doprava, rôzne športy, animácie, hudobné produkcie a iné skutočnosti súvisiace s vyhľadávanými turistickými centrami sú zdrojom zvýšenej hlučnosti. K dovolenke neoddeliteľne patrí aj večerná spoločenská zábava, bary, reštaurácie, diskotéky a nočné kluby, ktoré často spôsobujú hluk do neskorých hodín. Z hygienických dôvodov je s cieľom vyhnúť sa vysokým teplotám počas dňa, zvykom zavčas ráno odvážať odpad aj dopĺňať zásoby ako v hoteloch, tak i v okolitých prevádzkach. Uvedenú činnosť nie je vždy možné prevádzkovať bezhlučne. Zároveň postupy a zariadenia nutné k prevádzkovaniu hotelového komplexu môžu niekedy viesť k vzniku hluku prípadne iných sprievodných javov. Stavebný a architektonický štýl často umožňuje zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami. Počas dovolenkovej sezóny môže dôjsť k údržbárskym alebo stavebným prácam v ubytovacom zariadení z technických alebo iných objektívnych príčin. Postupné zavádzanie logistických postupov a drobné dokončovacie práce alebo záručné opravy sú sprievodným javom novootvorených zariadení a prevádzok. Ak dôjde k takýmto situáciám, prosíme Vás o pochopenie. Podľa medzinárodných hotelových štandardov a zvyklostí v cestovnom ruchu majú hostia povinnosť v posledný deň čerpania služieb opustiť izby spravidla do 10:00 – 12:00 hod., aby bolo možné zabezpečiť ich upratanie a prípravu pre ďalších klientov. Preto je ubytovanie v deň príchodu obvykle možné najskôr od 14:00 hod. Príchod do miesta dovolenky v skorých ranných hodinách, resp. neskorý odchod neoprávňujú k využívaniu izieb nad stanovený čas bez osobitných hotelových príplatkov. Akékoľvek služby čerpané nad rámec vyššie definovaného časového rozsahu sú považované za služby čerpané na viac, podliehajúce spoplatneniu. CK nemôže záväzne garantovať bezprostrednú nadväznosť ubytovania, resp. uvoľnenia izieb na príchod/odchod klienta. Ak je to z kapacitných dôvodov možné, o neskoršom vysťahovaní z izby je možné sa individuálne dohodnúť na recepcii. Táto služba je však spoplatnená priamo na mieste (cena doplatku závisí od cenníka hotela). Je potrebné upozorniť, že v čase plnej obsadenosti izieb hotel túto službu z kapacitných dôvodov nemusí poskytovať. Batožina sa zvyčajne ukladá do priestorov vyčlenených na tento účel, ktoré sa zväčša nachádzajú pri hotelovej recepcii.

Zariadenia vhodné pre hendikepovaných klientov poskytujú spravidla bezbariérové izby, vymedzené miesta pre vozičkárov na pláži, spevnené chodníky vedúce k moru, bezbariérové prístupy v rámci hotelových komunikačných systémov, ale nejedná sa o vysoko špecializované zariadenia v plnej miere prispôsobené tejto kategórii klientov.

FORMY UBYTOVANIA

Dvojlôžková izba: izba s dvomi pevnými lôžkami (oddelené, resp. manželská posteľ) spravidla s možnosťou 1, príp. 2 prísteliek
Jednolôžková izba: izba s 1 lôžkom alebo 2-lôžková izba s jedným neobsadeným lôžkom (podľa hotelovej kapacity) väčšinou bez balkóna.
Rodinná izba: jedna väčšia, resp. dve navzájom prepojené izby (čiastočne alebo úplne oddelené) s vlastným sociálnym zariadením.
Apartmán MONO: jedna miestnosť s kuchynským kútom a pevnými lôžkami, s možnosťou umiestnenia jednej, dvoch výnimočne aj troch prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením.
Apartmán BILO: dve oddelené miestnosti s vyčlenenou kuchynkou, resp. kuchynským kútom (prípadne jedna spálňa s dvomi lôžkami a obývacia izba s rozkladacím gaučom), s pevnými lôžkami a možnosťou umiestnenia prístelky, s vlastným sociálnym zariadením.
Hotelový apartmán: spravidla ide o dve oddelené miestnosti, zvyčajne s pevnými lôžkami a možnosťou umiestniť prístelky.
Suita: priestrannejšie alebo komfortnejšie nadštandardné hotelové izby, spravidla dve navzájom prepojené miestnosti.
Bungalov, vilka: samostatné ubytovacie objekty s izbami hotelového typu, pričom stravovanie a ostatné služby sú zvyčajne zabezpečené v centrálnej budove alebo v hoteli.

Stravovanie a nápoje

Typ, resp. forma stravovania sú uvedené v popise každého hotela. Hotely na ostrove väčšinou ponúkajú iba raňajky, nakoľko nedisponujú vlastnou reštauráciou. Stravovanie je možné zabezpečiť priamo na mieste v reštauráciach podľa výberu klienta. V prípade špecifických nárokov na poskytovanú stravu je nevyhnutné informovať sa o možnostiach jej zabezpečenia pred rezervovaním, resp. zakúpením zájazdu. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, nápoje k jedlám nie sú zahrnuté v cene zájazdu. Ak sú v cene zájazdu zahrnuté aj nápoje, spravidla sa jedná o základné nápoje (v počte 1x nápoj na osobu) ako napr. sýtená, príp. nesýtená voda, v niektorých zariadeniach víno, pričom ostatné nápoje je potrebné doobjednať a na mieste uhradiť.
Stravovanie formou švédskych/bufetových stolov znamená voľnú konzumáciu z ponuky zodpovedajúcej príslušnej kategórii hotela. Ide o výber jedál formou samoobsluhy, hlavné jedlo príp. niektoré jedlá podľa Vášho výberu z jedálneho lístka Vám môže nakladať príp. servírovať hotelová obsluha.
V čase neskorého príchodu a skorého odchodu klientov (mimo bežných prevádzkových hodín jedálenských zariadení) môže byť klientom servírovaná neskorá večera, resp. skoré raňajky v obmedzenom výbere studenej kuchyne, resp. formou potravinových balíčkov. O čerpanie potravinového balíčka je potrebné spravidla vopred požiadať na recepcii.
Vo väčšine hotelov platí najmä z hygienických dôvodov striktný zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do izby (výnimkou sú hotely apartmánového typu vybavené kuchynkou) a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov z jedálne alebo reštaurácie hotela. Prosíme Vás o rešpektovanie týchto obmedzení, vyhnete sa zbytočným nepríjemnostiam. Pri ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú k dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty vybavené chladničkou, elektrickým varičom a väčšinou len základným riadom a vybavením.

Pláže

Ležadlá a slnečníky v areáli hotela sú spravidla k dispozícii zadarmo, na pláži sa však zvyknú prenajímať od súkromných podnikateľov za poplatok. Ich počet je obmedzený a nie je spravidla totožný s ubytovacou kapacitou stredísk. Údaje o vzdialenosti pláže od ubytovacích objektov sú uvedené v popise zariadenia len orientačne. Väčšina pláží je verejná a prístupná aj miestnemu obyvateľstvu, ktoré sa svojou mentalitou a správaním môže odlišovať od našich zvyklostí. Na verejných plážach nemožno vylúčiť možnosť využívania sprchy za poplatok. Väčšina pláží nedisponuje sprchami vôbec. Pláže pred hotelovými zariadeniami sú takmer všade vo verejnom vlastníctve, takže ich čistenie je v kompetencii miestnych obcí, resp. mestských častí. Spravidla sa však o časť pláže pred hotelovými zariadeniami starajú aj príslušní ubytovatelia, ktorí sa snažia udržiavať ju v čistote. V tejto súvislosti si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste aj Vy dbali o čisté životné prostredie a poriadok. Odporúčame pri pohybe na pláži a v mori používať plážovú obuv, resp. špeciálnu obuv určenú na kúpanie. Upozorňujeme na výskyt pouličných predajcov na verejných plážach, ktorí zvyknú obťažovať klientov svojou ponukou tovarov alebo služieb.
Nedá sa vylúčiť, že klimatické podmienky, vietor a morské prúdy spôsobia väčšie vlnobitie, nánosy, náplavy napr. rias, vodných tráv, nečistôt, kameňov a pod., čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. Tento faktor je však neregulovateľný a zo strany CK neovplyvniteľný. Láskavo Vás žiadame, aby ste dodržiavali pokyny týkajúce sa možností kúpania na pláži, rešpektovali informácie o morských prúdoch, počasí, nebezpečenstvách súvisiacich s vlnobitím, vodnými vírmi, prílivom, odlivom, morskou faunou a flórou a pod.

Voda a elektrické napätie

Na ostrovoch sa nepoužíva na pitie iba na varenie voda z vodovodu, aj keď v prevažnej väčšine prípadov nie je zdravotne závadná. Líši sa však chuťou a kvalitou, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzavretých fľašiach v miestnych obchodoch či hoteloch. V hlavne sezóne prípadne pri krízových situáciách môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom elektrickej energie, prosíme Vás o pochopenie. Potrebné adaptéry zakúpite na mieste.

Flóra/fauna/hmyz/domáce zvieratá

Prímorským krajinám so špecifickými klimatickými podmienkami patrí aj špecifická miestna fauna a flóra, hmyz, drobné plazy, prípadne výskyt tradičných domácich zvierat a drobného vtáctva. Ich výskyt však neznamená, že ubytovanie, stravovanie, resp. hotelové stredisko nie je bezpečné, čisté alebo hygienické. Môže sa stať, že aj napriek intenzívnej snahe hoteliérov a miestnych úradov sa môžu uvedené skutočnosti v určitých obdobiach vyskytovať vo zvýšenej miere. Odporúčame pribaliť do príručnej batožiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbách a priľahlých priestoroch nechránené potraviny.

Sezóna a počasie

Na ostrovoch trvá sezóna takmer 7 mesiacov. Odporúčame vopred sa informovať o aktuálnych klimatických podmienkach miesta destinácie, nepodceňovať možné výkyvy počasia a venovať dostatočnú pozornosť príprave na pobyt detí ale i dospelých. Nezabúdajte na opaľovacie krémy a oleje s vysokým ochranným faktorom a nepodceňujte slnečné žiarenie. Obdobia pred a po hlavnej sezóne prinášajú okrem výhodných cien aj skutočnosť, že niektoré zariadenia (bary, diskotéky a pod.) nie sú v prevádzke, resp. ich prevádzka je časovo obmedzená a že v dôsledku menšieho počtu klientov hotel neposkytuje služby (vrátane animácií) v plnom rozsahu. Mimosezónne obdobie však poskytuje viac pokoja, nižšie ceny a pod.

Klimatizácia

O vybavení hotelových izieb klimatizačnými zariadeniami a ich prevádzke nájdete informácie v popise ubytovania a vybavenosti izieb. Rozlišujeme klimatizáciu individuálnu, ktorú si reguluje sám hosť a centrálnu s možnosťou, resp. bez možnosti jej individuálneho ovládania (jej prevádzka však závisí od rozhodnutia vedenia hotela). Klimatizácia v apartmánoch je zväčša za poplatok.

Oblečenie a doplnky

Na ostrove vystačíte s minimálnym oblečením. Je vhodné zabezpečiť si ľahké bavlnené oblečenie, pohodlnú nízku obuv, pokrývku hlavy a slnečné okuliare s vysokým UV filtrom. Odporúčame pribaliť teplejší zvršok pre chladnejšie a veterné počasie predovšetkým v nočných hodinách a lodných výletoch, v klimatizovaných priestoroch a dopravných prostriedkoch. Do bahien gumenné sandále, plavky a uteráky, vyhradené len na tento účel.

Delegát

Pri pobytových zájazdoch je v určených dňoch a hodinách k dispozícii stály delegát, ktorý asistuje pri ubytovaní, sprostredkovaní fakultatívnych výletov, prenájme áut, riešení reklamácií a pod. Na úvodnej informačnej schôdzke Vás bližšie oboznámi s pobytovým miestom, poskytovanými službami, s možnosťou fakultatívnych výletov a odpovie na Vaše otázky. Vzhľadom na to, že delegát pôsobí celoročne na ostrove Lipari, môžete jeho služby využiť i mimo sezóny. Láskavo Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme absolvovali úvodné informačné stretnutie s delegátom a sledovali oznamy na informačnej tabuli počas celého pobytu. Recepcia hotelového zariadenia disponuje telefonickým kontaktom na nášho delegáta.

Fakultatívne výlety

Počet, obsah a ceny fakultatívnych výletov uvedených na internetových stránkach budú aktualizované v mieste pobytu na úvodnom informatívnom stretnutí s delegátom podľa aktuálnej ponuky zahraničných organizátorov. Fakultatívne výlety v mieste pobytu nie sú predmetom poistenia stornovacích poplatkov v rámci uzatvoreného komplexného cestovného poistenia. O prípadných možnostiach sa informujte u organizátora výletu. Účasť našich klientov na týchto výletoch je vždy dobrovoľná a je závislá od voľných kapacít určených maximálnym počtom zúčastnených. Fakultatívny výlet sa uskutoční po dosiahnutí minimálneho počtu účastníkov, ktorý je stanovený pre každý výlet osobitne. Fakultatívne výlety nie je spravidla možné uhrádzať platobnou kartou. O možnosti náhradného balíčka s jedlom v prípade polpenzie Vám poskytne informácie náš delegát alebo recepcia hotela. O čerpanie potravinového balíčka je potrebné spravidla vopred požiadať na recepcii! Obsah potravinového balíčka nie je považovaný za plnohodnotnú náhradu zmeškaného stravovania, jeho obsah je prispôsobený miestnym klimatickým podmienkam, pričom spravidla ide o formu suchej stravy. V prípade, že súčasťou ceny výletu nie je stravovanie, klient si ho zabezpečuje počas trvania výletu na vlastné náklady. V prípade absolvovania fakultatívnych výletov nie je možné si nárokovať vrátenie zaplatenej čiastky za nečerpanú stravu v hoteli. Fakultatívne výlety nemusí vždy sprevádzať slovenský sprievodca. Pri prehliadke archeologických lokalít a múzeí môže odborný výklad podávať len miestny sprievodca a delegát CK môže výklad prekladať do slovenského jazyka.

Lekárska pomoc

Každý klient pozná svoj zdravotný stav a cestuje s vedomím fyzickej záťaže spôsobovanej zabezpečovanou dopravou, samotným cestovaním a klimatickými podmienkami zvolenej destinácie. V prípade zdravotných problémov kontaktujte delegáta alebo priamo recepciu hotela. Náklady za medicínske ošetrenie a lekárske zákroky si hradí priamo klient, spravidla v hotovosti. Na základe lekárskej správy a potvrdenia o zaplatení za lieky Vám poisťovňa po návrate do SR danú čiastku po splnení podmienok zmluvného poistného vzťahu uhradí. Nezabudnite si so sebou vziať dostatočné množstvo liekov, ktoré bežne užívate. Vo vlastnom záujme si vložte do svojho mobilného telefónu pod skratkou ICE (In case of emergency) kontakty na blízke osoby, ktorým možno v prípade mimoriadnej udalosti zavolať (dopravná nehoda, prírodná katastrofa a pod.) O bližších podrobnostiach lekárskeho ošetrenia Vás bude informovať priamo delegát na informačnom stretnutí v úvode Vašej dovolenky. V súvislosti s poistnou udalosťou kontaktujte bezodkladne asistenčnú službu podľa poistných podmienok Vášho poisťovateľa.

Cennosti, doklady, finančná hotovosť

Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cennostiam (šperky, mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty a pod.), dokladom (cestovné pasy, kreditné karty, šeky a pod.), predmetom vyššej hodnoty, osobitnej alebo špeciálnej povahy a finančnej hotovosti, ktoré ste sa rozhodli zobrať so sebou na dovolenku a podľa toho využívať trezory na izbách alebo na recepcii (ďalej ako cenné veci). Odporúčame trezor pred použitím riadne skontrolovať a preveriť jeho funkčnosť a nepoškodenosť. Neodporúčame brať si na dovolenku drahé šperky a cenné veci vyššej hodnoty (v prípade nutnosti odporúčame dojednať špeciálne poistenie). Za cenné veci a finančné prostriedky ponechané voľne na izbe nenesie hotel ani CK zodpovednosť. V žiadnom prípade nenechávajte veci voľne bez dozoru na pláži, v dopravných prostriedkoch, na izbách a pod.. Odporúčame mať platobné karty pod kontrolou a nedávať ich k samostatnej dispozícii tretím osobám. Pokiaľ by Vám v priebehu Vášho pobytu cenné veci odcudzili, ohláste krádež bezodkladne na polícii. V súvislosti s poistnou udalosťou kontaktujte bezodkladne asistenčnú službu podľa poistných podmienok Vášho poisťovateľa.

Komplexné cestovné poistenie

Cestovné poistenie: Obsahom kompletného poistenia je komplexné cestovné poistenie 3 €/osoba/deň. Zmluvným partnerom našej CK pre cestovné poistenie je UNION poisťovňa, a.s.. Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v základnej katalógovej cene zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je okrem iného zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade nehody alebo ochorenia. Poistenie stornovacích poplatkov je platné, len ak bolo dojednané najneskôr súčasne so zaplatením (resp. najneskôr do 24 hodín od zaplatenia) zájazdu cestovnej kancelárii alebo prvej zálohy za zájazd, podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr.